Loading...
Skip to Content

לימודי עברית ואנגלית לילדי בי"ס היסודי

אחד מגורמי המפתח למוביליות חברתית והשתלבות בשוק העבודה הישראלי הינו ידיעת השפה העברית על בוריה וכן אנגלית טובה מגיל צעיר. 

אנו רואים לנגד עינינו את חשיבות הקניית שפת יומיום בעברית רהוטה בגיל צעיר כדי לפתוח לילד ולילדה הדרוזים את התנאי הבסיסי להבנה, השתלבות וחיברות עם החברה בישראל, ממקום טבעי ושיוויוני וללא תחושת בידול או זרות.|

הקניית השפה האנגלית היא בעינינו תנאי בסיסי לא פחות להבנת ורכישת ידע ומידע זמין הקיים בכל פלטפורמה דיגיטלית. תנאי מהותי להשתלבות בעולמות האקדמיה והתעסוקה האיכותיים בעתיד.

המרכז מפעיל תכנית פיילוט בקרב בנות ובני נוער אשר מטרתה רכישת שליטה מלאה בשפה העברית  והאנגלית. הן בכתיבה/קריאה והן בדיבור.

הקורסים מועברים על ידי מורות מוסמכות ללימודי השפה העברית והאנגלית.