Loading...
Skip to Content

ייזום פעולות ומאבקים למען שוויון זכויות של העדה הדרוזית

ברית החיים שלנו עם היהודים בישראל כוללת שותפות בדאגה לחיזוקה של דמוקרטיה ולשיוויון זכויות האזרח שבה.

חוק הלאום וחוק קמיניץ הם כתם קשה למחוקקים והממשלה שאישרה אותם ומותירה אותם על כנם. החוקים המפלים והגזענים, גורמים נזק לחברה הדרוזית וגם לתדמיתה של מדינת בישראל.
כתגובה לחוקים אלו, ד"ר אמיר חניפ'ס, יו"ר עמותת 'המרכז הישראלי-הדרוזי', הקים את 'התנועה הדרוזית לדמוקרטיה ושיוויון'.  התנועה פועלת לגיוס פעילות ופעילים בכל הישובים הדרוזים. המטרה: לפעול כנגד החוקים המפלים היוצרים חוסר שיוויון על בסיס מוצא ולאום, לקדמם לתיקון ויצירת שיוויון זכויות. הפעילות כוללת העמקה ולימוד להבנת מושגי הדמוקרטיה ופוליטיקה איכותית ויצירת המנהיגות  העתידית הנכונה לחברה הדרוזית, אשר תייצג אותה בנאמנות ובנחישות.

אנו יוצאים למאבקים והפגנות בשיתוף המחאות נגד ההפיכה המשטרית, ד"ר חניפ'ס ונציגים אחרים נואמים בהפגנות ומייצגים את נקודת המבט הדרוזית.
הפעילות  הולכת ומבשילה, עולה דרגה ופועלת בנחישות להיות הבסיס ממנו יקודמו השינויים ביחס ממשלת ישראל כלפי החברה הדרוזית.